Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Mafo Holding B.V. en de dochtermaatschappijen Mafo Cleaning Equipment B.V. en Mafo Naval Closures B.V. (verder: Mafo)
Deze disclaimer is een gebruikersovereenkomst tussen u en Mafo met betrekking tot het gebruik van deze internetsite. U wordt daarom verzocht de gebruikersovereenkomst door te lezen voordat u gebruik gaat maken van deze website. Wij adviseren u deze website alleen te gebruiken wanneer u de gebruikersovereenkomst heeft gelezen, begrepen en instemt met de gebruikersovereenkomst. Wanneer u niet akkoord kan gaan met de gebruikersovereenkomst dan adviseren wij u geen gebruik te maken van deze website.
Deze website kan informatie bevatten waarop rechten van anderen rusten en/of informatie voorzien van copyrights. Deze rechten dienen door u gerespecteerd te worden en waar nodig nageleefd. Deze website kan informatie bevatten waarin technische onnauwkeurigheden of typefouten voorkomen. Mafo houdt zich het recht voor om deze gebruikersovereenkomst op elk willekeurig moment aan te passen zonder u daarover voorafgaand in te lichten. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze wijzigingen. Het is daarom raadzaam dat u regelmatig deze disclaimer doorleest om te controleren welke voorwaarden er zijn gesteld en waarmee u zich akkoord verklaard.
Informatie die door Mafo op deze website wordt gepubliceerd kan referenties of kruisreferenties bevatten naar Mafo producten, programma’s en diensten die in uw land niet beschikbaar zijn of beschikbaar mogen zijn. Het aanbieden van dergelijke diensten betekent niet dat Mafo de intentie heeft om dergelijke producten, programma’s en diensten in uw land beschikbaar te maken. Wij verzoeken u om voor de beschikbaarheid van deze producten, programma’s en diensten uw locale netwerkbeheerder te consulteren.
Alle verplichtingen die Mafo aangaat met betrekking tot haar producten en diensten worden geleverd onder de Algemene Leveringsvoorwaarden (Metaalunie d.d. 01-01-2001) van Mafo. Wanneer u een product of dienst verkrijgt van deze website waarvoor geen overeenkomst is aangegaan dan verkrijgt u dit product of deze dienst zoals beschreven op deze internetsite zonder enige aanspraak op garantie of service. Het gebruik van een dergelijk product of dienst is voor uw eigen risico.
1. Copyright notitie
Informatie en/of inhoud die op deze website beschikbaar wordt gesteld wordt beschermd door copyright wetgeving en andere van toepassing zijnde wetgeving van respectievelijke landen of door relevante internationale verdragen en/of wetgeving. Mafo verbiedt het gebruik (inclusief het zonder limiet kopiëren, aanpassen, veranderen, plaatsen, beschrijven, verzenden, verkopen, publiceren en reciteren) van dergelijke informatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mafo, uitgezonderd wanneer deze informatie wordt gebruikt voor privédoeleinden, Non-profit doeleinden of wanneer dit is toegestaan door wetgeving. Wij maken u erop attent dat sommige informatie of inhoud onderhevig kan zijn aan aanvullende voorwaarden die specifiek betrekking hebben op deze informatie of inhoud. In deze gevallen wordt u separaat verzocht om akkoord te gaan met deze aanvullende voorwaarden wanneer u de informatie of inhoud probeert te openen. Wanneer u informatie of inhoud wenst te gebruiken voor doeleinden die buiten de range van deze copyright notitie vallen dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Mafo Holding B.V.
Alle software producten die via deze website beschikbaar worden gesteld vallen onder copyrightrechten van de personen en partijen die de copyrightrechten van deze producten beheren. Dientengevolge zal u wanneer u van een dergelijk product gebruik wenst te maken worden verzocht akkoord te gaan met de gebruikersovereenkomst van deze personen en partijen alsook met de locale wet- en regelgeving, relevante internationale wet- en regelgeving en andere van toepassing zijnde wetgeving.
2. Geregistreerde handelsmerken
Alle merken, logo’s of namen van Mafo producten en diensten die op deze website gebruikt worden zijn of handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Mafo Holding B.V. en/of haar dochtermaatschappijen. Alle andere bedrijfsnamen en handelsmerken die op deze website genoemd worden zijn handelsnamen, handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.
3. Gerelateerde links op de website
Sommige delen van deze website bevatten verwijzingen naar websites van derden (verder: verwijzingen), en sommige websites van derden bevatten verwijzingen naar de website van Mafo. De inhoud van deze verwijzingen worden onderhouden door deze derden en vallen onder de verantwoordelijkheid van deze derden. Zij mogen niet worden beschouwd als worden zij onderhouden door Mafo. Derhalve dient de inhoud van deze websites gebruikt te worden in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden van deze derden. Mafo erkent geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze verwijzingen, noch voor enige vorm van schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze verwijzingen.
Ook dient elke verwijzing naar deze website niet beschouwd te worden als een aanbeveling, suggestie, of aanmoediging door Mafo om de website van derden waar naar verwezen wordt te gebruiken, noch als reclame voor producten, diensten of bedrijven die daarin genoemd worden. Verder dient geen enkele verwijzing als blijk van een speciale relatie, zoals een samenwerkingsverband, tussen Mafo en partijen die een verwijzing op hun website hanteren.
4. Downloaden
Het downloaden van handleidingen, catalogi en andere documenten van deze website wordt beschikbaar gesteld onder de volgende voorwaarden:
4.1 Het is mogelijk dat registratie voorafgaand aan het downloaden wordt vereist.
4.2 Wanneer er wijzigingen in productspecificaties zijn, dan behoudt Mafo zich het recht voor om de beschikbare documenten op deze website aan te passen zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Het kan daarom voorkomen dat de producttoepassingen en/of specificaties afwijken van die van een eerder aangeschaft product.
4.3 Deze website bevat niet alle documenten van alle beschikbare producten van Mafo. Het kan ook voorkomen dat op deze website documenten staan van producten die niet langer worden aangeboden door Mafo en haar dochtermaatschappijen.
4.4 Afhankelijk van uw internetbrowser en of software applicatie kan het mogelijk zijn dat u geen gebruik kunt maken van deze website of de daarop aangeboden diensten. Het kan ook voorkomen dat het niet mogelijk is om op sommige typen printers de aangeboden documenten te printen.
4.5 Wanneer u een document download kan het voorkomen dat een gedeelte hiervan niet gebruikt kan worden in verband met de conversie naar een PDF extensie. Het document kan ook fouten bevatten die zichtbaar worden in het geprinte document en die nog niet gecorrigeerd zijn op het moment dat het document op de website werd geplaatst.
4.6 Reproductie, uitgave en verspreiding van documenten die gedownload zijn van deze website met als doel deze voor commerciële doeleinden te gebruiken is ten strengste verboden.
5. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel deze website met uiterste zorg is samengesteld, kan Mafo geen enkele garantie stellen met betrekking tot de recentheid, toepasbaarheid, betrouwbaarheid, compleetheid, bruikbaarheid, toepasbaarheid voor particuliere doeleinden en accuraatheid van de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld. Tevens erkent Mafo geen enkele aansprakelijkheid voor de inbreuk op rechten van derden en/of de veiligheid van de website van derden (inclusief, zonder limitatie, de garantie dat de website foutvrij is, dat alle functies normaal functioneren, dat Mafo problemen oplost die zich kunnen voordoen of dat de startpagina of server van deze websites virussen of schadelijke software bevat). Mafo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook bij gebruikers, die het resultaat is van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van dergelijke informatie.
IN GEEN GEVAL ZAL MAFO ZICH VOOR U OF ENIG ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK STELLEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF ANDERE GEVOLGSCHADE OF VOOR BIJVOORBEELD SPECIALE, BESTRAFFENDE OF VERGELIJKBARE SCHADE VAN WELKE SOORT OOK OF DEZE NU GEBASEERD IS OP CONTRACT, VERTROUWELIJKHEID, GARANTIE OF WELKE ANDERE LEGALE GROND OOK DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VERWIJZINGEN. DEZE ONTTREKKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT OOK ZONDER VOORBEHOUD VOOR GEDORVEN WINSTEN, GEDORVEN INKOMSTEN, BEDRIJFSSTILSTAND, HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, HET NIET MEER FUNCTIONEREN OF KAPOT GAAN VAN PROGRAMMA’ S OF ANDERE DATA, HET VERLIES VAN BESCHIKBAARHEID EN HET GOEDDUNKEN VAN UW INFORMATIESYSTEEM, OF ANDERE, ZELFS ALS MAFO EXPLICIET IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES.
ALLE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD DOOR MAFO OP DEZE WEBSITE IS OP BASIS VAN ‘ZOALS HET IS’. MAFO ERKENT GEEN AANSPRAKELIJKHEID EN GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPRES OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, VERHANDELBAARHEID, NAAM EN INBREUK.
Mafo behoudt zich het recht voor om informatie en/of andere inhoud van haar website tijdelijk of permanent te wijzigen of te verwijderen, alsook om de diensten die via deze website worden aangeboden uit te stellen of niet langer aan te bieden, zonder u hier voorafgaand over in te lichten. Mafo is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm ook, bij u ontstaan als resultaat van het door Mafo aanpassen, of tijdelijk of permanent verwijderen, van informatie aangeboden op deze website.
6. Van toepassing zijnde wet- en regelgeving
Deze gebruikersovereenkomst zal worden geregeld en uitgelegd in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving, tenzij expliciet anders staat vermeld. Alle geschillen en controverses die ontstaan door het gebruik van of in verband met deze website en deze gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan het Nederlandse gerechtshof waarbij het gerechtshof van Almelo exclusieve jurisdictie zal hebben. Wanneer een deel van deze gebruikersovereenkomst als ongeldig wordt verklaard, nietig, of door welke reden dan ook niet afdwingbaar, dan zal dit deel worden afgescheiden van deze gebruikersovereenkomst waardoor het geen verder effect zal hebben op het overige deel van deze gebruikersovereenkomst. Het overige deel van deze gebruikersovereenkomst zal dan alsnog onverminderd van kracht blijven.